Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LoudVoice, s.r.o.

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvného vzťahu, ktorým sa spoločnosť LoudVoice, s.r.o. so sídlom J. C. Hronského 10, 831 02 Bratislava, IČO 46 785 299, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83328/B (ďalej len „poskytovateľ“) zaväzuje: a) sprostredkovať nájom reklamného, informačného a propagačného zariadenia (ďalej len „reklamná plocha“) alebo b) poskytnúť služby súvisiace s riadením projektov (ďalej len „služby“) alebo c) poskytnúť školenie (ďalej len „školenie“) alebo d) vypracovať či inak sprostredkovať dokumenty a podklady /autorské diela (napríklad: vytvorenie kľúčových vizuálov, návrh zmlúv a iných písomností, napísanie PR článkov, napísanie redakčných článkov, vytvorenie loga, vytvorenie dizajn manuálu, návrh technických riešení pre projekty eurofondov) (ďalej len „podklady“) zákazníkovi, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej len „objednávateľ“). VOP platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom špecifikované v predchádzajúcej vete.

2. Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe akceptácie návrhu ponuky (objednávky) zo strany objednávateľa. Potvrdením (akceptáciou) objednávky zo strany objednávateľa sa rozumie aj zaslanie vyplnených formulárov potrebných zo strany poskytovateľa na riadne plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy s objednávateľom, najmä nie výlučne, zaslanie dotazníkov a iných materiálov, bez ktorých nie je možné zo strany poskytovateľa pristúpiť k poskytovaniu služieb. Za objednávku možno považovať aj akceptáciu ponuky telefonicky, prípadne elektronicky pokiaľ je zjavné a preukázateľné, že na základe vyjadrenia súhlasu zo strany objednávateľa boli jemu reklamné plochy, služby, školenia, podklady aj skutočne sprostredkované, poskytnuté, či vypracované. Okamihom akceptácie objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si je vedomý, že tieto VOP predstavujú neoddeliteľnú súčasť objednávky a je týmito VOP viazaný.

3. V osobitných prípadoch rozsiahlych alebo dlhodobo trvajúcich služieb môže poskytovateľ požadovať, aby bol zmluvný vzťah po predložení objednávky potvrdený zmluvou o poskytovaní služieb. Ustanovenia zmluvy dopĺňajúce alebo meniace objednávku majú pred touto objednávkou prednosť.

4. Objednávateľ môže predložiť objednávku v písomnej podobe (osobne, listom, faxom, prípadne emailom zaslanú preskenovanú objednávku) alebo ústne dohodou

zmluvných strán, pričom pre tento prípad sa cena služieb riadi platným cenníkom zverejneným na webe poskytovateľa.

5. Písomná objednávka (návrh) musí obsahovať najmä nasledovné údaje: a. označenie objednávateľa (obchodné meno, sídlo, označenie registra, ktorý vykonal zápis, ak je objednávateľom právnická osoba alebo obchodný názov, miesto podnikania, označenie registra, ktorý vykonal zápis, ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, b. rozsah poskytovaného plnenia. Za predpokladu, že sa zmluvné strany dohodli na podmienkach ústne, má sa za to, že (objednávka) návrh, obsahovala tieto údaje, ak na jej základe objednávateľ žiada od poskytovateľa poskytovanie služieb a za týmto účelom poskytuje poskytovateľovi preukázateľne súčinnosť, najmä, nie výlučne, zasiela mu podklady potrebné na ďalšie spracovanie v rámci poskytovania služieb, a to e-mailom alebo prostredníctvom pošty, faxom a inými preukázateľnými spôsobmi.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje o objednávateľovi tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré sú podľa zákona oprávnené takéto údaje požadovať na osobitné účely.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán obsiahnuté v týchto VOP tvoria ďalšiu časť obsahu zmlúv, ktoré v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, platného a účinného v Slovenskej republike (ďalej len „Obchodný zákonník“), odkazujú na použitie VOP.

II.

PREDMET PLNENIA

1. Predmetom plnenia je nájom reklamnej plochy alebo poskytnutie služby alebo poskytnutie školenia alebo dodanie podkladov.

2. Nájom reklamnej plochy je prenajatie vopred špecifikovaného reklamného priestoru pre účely prezentácie objednávateľa prostredníctvom výlepového alebo vývesového materiálu. Výlepovým materiálom sa rozumie reklamný plagát, ktorý sa lepí na reklamnú plochu rôznych rozmerov. Vývesovým materiálom sa rozumie plastový banner alebo plastová nalepovacia fólia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zámeny objednanej reklamnej plochy v prípade existencie výnimočných okolností (napr. poškodenie konštrukcie reklamnej plochy pri výlepe). Zaväzuje sa však poskytnúť objednávateľovi náhradnú reklamnú plochu v porovnateľnej kvalite a porovnateľnej najbližšie možnej lokalite. Za poruchy spôsobené dodávateľom el. energie alebo na jeho majetku poskytovateľ nezodpovedá.

3. Poskytnutie služby je akékoľvek poskytnutie ľudského kapitálu poskytovateľa smerom ku objednávateľovi, teda preukázateľná duševná činnosť, ktorá je vykonávaná

na nejakom projekte, zadaní. Služby vykonávané poskytovateľom sú najmä, avšak nielen v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov, v oblasti marketingovej komunikácie. Za službu sú podľa týchto VOP považované: osobná konzultácia, neosobná konzultácia, manažment projektu (bežná agenda okolo riadenia projektu, koordinácia projektového tímu – špecialistov, nastavovanie harmonogramov, delegovanie úloh, kontrola, reportovanie, komunikácia s objednávateľom), návrh exekutívneho tímu. Služby podľa tohto bodu sa kalkulujú z pohľadu času stráveného ich výkonom, pričom jednotkou času je 1 hodina.

4. Poskytnutie školenia je profesionálne odovzdanie teoretických vedomostí, praktická ukážka odborných zručností alebo akékoľvek iné sprievodné aktivity sústredené do časového bloku definovaného ako školenie, ktorými poskytovateľ alebo zástupca poskytovateľa edukačnou činnosťou rozširuje teoretické alebo praktické vedomosti objednávateľa alebo zástupcu objednávateľa. Školenia sa podľa tohto bodu kalkulujú z pohľadu časového bloku, ktorý ohraničuje začiatok a koniec vybraného školenia, pričom každé školenie má inú predpísanú dĺžku.

5. Dodanie podkladov je tvorivá činnosť poskytovateľa alebo jeho zástupcu, ktorej výsledkom sú textové alebo grafické alebo audiovizuálne dokumenty vo fyzickej alebo digitálnej podobe (vytvorené logo, vytvorený kľúčový vizuál značky alebo produktu alebo kampane, napísaný reklamný text alebo redakčný článok alebo PR článok, vytvorený dizajn manuál značky, vypracovaná zmluva alebo iná písomnosť či dokument, vypracovaný kreatívny koncept, vypracovaný technický návrh riešenia stavby, vypracovaný návrh použitia technológie k stavbe, iné). Na všetky druhy dokumentov podľa tohto bodu si poskytovateľ uplatňuje autorské právo podľa §19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z (ďalej aj Autorský zákon) po dobu majetkových práv k dielam. Používanie dokumentov zo strany objednávateľa je možné iba za prechádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Predpokladom na udelenie súhlasu je riadne uhradenie za dodané podklady.

6. Objednávateľ nie je oprávnený domáhať sa plnenia záväzku zo strany poskytovateľa v prípade, že je v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku poskytovateľovi. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek podmieniť plnenie svojho záväzku splnením všetkých záväzkov zo strany objednávateľa.

III.

DOBA NÁJMU

1. Najkratšia možná doba nájmu reklamnej plochy je 1 mesiac. Dni potrebné na prípravu a zabezpečenie výlepového resp. vývesového materiálu sa do tejto doby nezapočítavajú.

IV.

CENY A PLATBY

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu dohodnutú v záväznej objednávke alebo zmluve. Pokiaľ cena nebola stanovená, cena sa vypočíta ako súčet realizovaných činností v zmysle cenníka poskytovateľa zverejneného na webovom sídle www.loudvoice.sk/cennik.

2. Základná sadzba ceny bez dane z pridanej hodnoty za nájom reklamnej plochy, poskytnutie služby, poskytnutie školenia, vypracovanie podkladov je stanovená v cenníku poskytovateľa zverejnenom na webovom sídle www.loudvoice.sk/cennik.

3. K základnej sadzbe ceny si poskytovateľ účtuje príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

4. Akékoľvek ďalšie dodatočné služby nad rámec objednaného nájmu, poskytnutých služieb, školení, vypracovaných podkladov budú objednávateľovi fakturované zvlášť.

5. Ceny môžu byť aj individuálne dojednané. Ceny stanovené osobitne v objednávke alebo zmluve majú prednosť pred cenami stanovenými všeobecne v cenníku poskytovateľa.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť základnú sadzu cien v cenníku.

7. Ak nie je dohodnuté inak, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť preddavok vo výške 50 % z celkovej ceny za objednaný nájom reklamnej plochy najneskôr v deň záväzného potvrdenia objednávky poskytovateľom. Zvyšných 50 % z celkovej ceny sa zaväzuje uhradiť najneskôr deň pred výlepom, vývesom resp. začiatkom realizácie reklamnej kampane.

8. Ak nie je dohodnuté inak, platby sa uhrádzajú prevodom na účet poskytovateľa na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v termíne splatnosti uvedenom na predmetnej faktúre.

9. Ak nie je dohodnuté inak, termín splatnosti faktúry vystavenej poskytovateľom na peňažné plnenie akéhokoľvek charakteru je 14 dní.

10. V prípade, že sa objednávateľ omešká so zaplatením ceny, t.j. neuhradí cenu v termíne splatnosti, za každý, čo aj začatý deň omeškania, čo aj len sčasti splatenej ceny má poskytovateľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy. Poskytovateľ má popri úrokoch z omeškania nárok aj na náhradu škody a dodatočných nákladov, ktoré mu omeškaním vznikli, a to i do výšky presahujúcej úroky z omeškania či zmluvnú pokutu, ak bola dohodnutá.

V.

STORNO OBJEDNÁVKY

1. Od objednávky môže objednávateľ bez storno poplatkov odstúpiť najneskôr 91 dní pred začatím doby prenájmu reklamnej plochy, poskytnutím školenia a to doručením písomného oznámenia. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety môže objednávateľ odstúpiť od objednávky len po zaplatení nasledovného stornopoplatku: – 50% z celkovej ceny 90 až 32 dní pred začatím doby nájmu alebo poskytnutím školenia, – 100 % z celkovej ceny menej ako 32 dní pred začatím doby nájmu alebo poskytnutím školenia. Objednávateľ má právo už dodané služby alebo dodané podklady odmietnuť ako nevyžiadané podľa ustanovenia I., bodu číslo 2. týchto VOP najneskôr v lehote 10 dní uskutočnenia plnenia zo strany poskytovateľa ato doručením písomného oznámenia. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety je objednávateľ povinný uhradiť 100 % z celkovej ceny.

2. V dohodnutej výške stornopoplatku podľa bodu 1. tohto článku nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude k stornopoplatku pripočítaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Oznámenie o odstúpení od objednávky alebo odmietnutí služieb, či prijatia podkladov musí byť doručené písomne na adresu sídla poskytovateľa.

4. Preukázateľne vynaložené náklady na prípravu reklamnej plochy alebo poskytnutie služby alebo poskytnutie školenia alebo vypracovanie podkladov je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi bez ohľadu na plynutie lehoty podľa odseku 1 tohto článku v plnej výške na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v súlade s ustanoveniami článku IV. týchto VOP.

VI.

DODÁVKA MATERIÁLU

1. Objednávateľ je povinný dodať výlepový resp. vývesový materiál najneskôr 5 dní pred dňom výlepu resp. vývesu na miesto určené poskytovateľom. Za omeškanie s dodaním materiálu podľa prvej vety, ktoré bude mať za následok oneskorenie výlepu resp. vývesu a tým aj skrátenie doby nájmu, poskytovateľ nezodpovedá. Objednávateľ nemá z tohto dôvodu nárok na primeranú zľavu z ceny ani v prípade, že omeškanie nezavinil.

2. Objednávateľ je povinný dodať súčasne s výlepovým resp. vývesovým materiálom primerane k množstvu prenajatých reklamných plôch a dobe nájmu aj náhradný materiál na účely výmeny alebo údržby podľa pokynov poskytovateľa. Nepoužitý

materiál podľa prvej vety poskytovateľ po skončení nájmu vráti objednávateľovi v súlade s bodom 4. Článku VII. týchto VOP.

3. Objednávateľ je povinný dodať súčasne s výlepovým resp. vývesovým materiálom aj vizuálne zobrazenie výlepu resp. vývesu. V prípade, že vizuálne zobrazenie nedodá, poskytovateľ nezodpovedá za nesprávne vylepenie resp. vyvesenie materiálu.

4. Ak si objednávateľ objedná aj tlač vývesového resp. výlepového materiálu ako službu súvisiacu s realizáciou reklamnej kampane, je povinný dodať grafický návrh vo formáte podľa pokynov poskytovateľa na spracovanie najneskôr 15 dní pred začiatkom doby nájmu, resp. začiatkom realizácie reklamnej kampane. Omeškanie s dodaním grafického návrhu podľa prvej vety môže mať za následok oneskorenie výlepu resp. vývesu a tým aj skrátenie doby nájmu, za ktoré poskytovateľ nezodpovedá. Objednávateľ nemá z tohto dôvodu nárok na primeranú zľavu z ceny ani v prípade, ak omeškanie nezavinil.

VII.

VÝLEP A VÝVES MATERIÁLU

1. Ak nie je dohodnuté inak, výlep resp. výves materiálu na prenajímanú reklamnú plochu uskutoční poskytovateľ spravidla prvé 3 dni kalendárneho mesiaca prostredníctvom poverených kvalifikovaných fyzických alebo právnických osôb. Ak výlepu resp. vývesu bráni vyššia moc (mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, povodeň, požiar atď.), posúva sa na najbližší možný termín.

2. Mimoriadne nepriaznivými poveternostnými podmienkami sa rozumie najmä dážď v čase výlepu alebo deň pred výlepom, mráz pod teplotu -3 °C, silný vietor.

3. Objednávateľ a poskytovateľ sa môžu dohodnúť, že výlep resp. výves na prenajímanú reklamnú plochu uskutoční objednávateľ. V tomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za realizáciu výlepu resp. vývesu a objednávateľ zodpovedá za poškodenie konštrukcie prenajímanej reklamnej plochy.

4. Nespotrebovaný výlepový resp. vývesový materiál skladuje na svoje náklady poskytovateľ. Objednávateľ je povinný si do 10 dní od skončenia nájmu vyzdvihnúť materiál podľa prvej vety u poskytovateľa. Ak si objednávateľ materiál nevyzdvihne ani do 10 dní od doručenia poskytovateľovej dodatočnej výzvy, je poskytovateľ oprávnený nespotrebovaný materiál zlikvidovať.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi fotodokumentáciu výlepu resp. vývesu najeskôr do 10 dní od ukončenia výlepu resp. vývesu.

VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Vady výlepu resp. vývesu uskutočneného poskytovateľom je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi písomne na adresu jeho sídla bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel alebo mohol dozvedieť, najneskôr však do 10 dní od uskutočnenia výlepu resp. vývesu. V prípade, že tak objednávateľ neurobí, jeho nárok na uplatnenie námietky proti výlepu resp. vývesu alebo nárok na primeranú zľavu z ceny zaniká.

2. Zodpovednosť za obsah výlepového resp. vývesového materiálu a za jeho súlad s právnymi predpismi SR nesie objednávateľ. Objednávateľ je povinný uhradiť sankcie a dodatočné náklady súvisiace s protiprávnou reklamnou kampaňou, ktoré vznikli poskytovateľovi. Tým nie je zbavený povinnosti uhradiť nájomné v plnej výške, a to aj v prípade, ak bolo príslušnými úradmi prikázané materiál prelepiť alebo zvesiť.

3. Poskytovateľ zodpovedá za vady výlepového resp. vývesového materiálu spôsobené neodbornou manipuláciou pri výlepe alebo vývese ním poverenými pracovníkmi, Nezodpovedá však za vady predmetu nájmu ani vylepeného resp. vyveseného materiálu spôsobené vyššou mocou v zmysle bodu 1 článku VII. týchto VOP,vandalizmom, dopravnou nehodou a pod.

4. Objednávateľ je povinný oznámiť vady plnenia bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel alebo mohol dozvedieť. Nárok na náhradné plnenie resp. námietky proti vadnému plneniu môže objednávateľ uplatňovať len počas trvania zmluvného vzťahu. V prípade že tak neurobí, nárok na náhradné plnenie resp. námietky proti vadnému plneniu zaniká. Tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia týchto VOP o vadách výlepu resp. vývesu podľa odseku 1. tohto článku.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2018.

2. Vo veciach neupravených týmito VOP sa použijú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP. Nadobudnutím účinnosti neskorších VOP, skôr prijaté VOP strácajú účinnosť. Na už existujúce vzťahy medzi objednávateľom a poskytovateľom sa použijú VOP účinné v čase potvrdenia objednávky.

4. Ustanovenia v záväznej objednávke alebo zmluve dopĺňajúce alebo meniace tieto VOP majú pred týmito VOP prednosť.